Néhány szó a természetvédelemről

A magyarországi természetvédelem felosztható az állami és a társadalmi szervezetek által végzett munkára. Mint már előzőekben említettük, a kis létszámú állami apparátus megsegítésére a zöld szervezetek jelentős feladatokat vesznek át az állami intézményektől. Ilyen például a környezeti nevelésben, területkezelésben, gondozásban, erdei iskolai programokban, élővilág-védelmi feladatokban való közreműködés. De ide tartozik az őrzés-védelemben történő részvétel is.

A természetvédelemmel foglalkozó szakmai területi szervek a nemzeti park igazgatóságok. Elnevezésüket a működési területükön található nemzeti parkokról kapták. Azonban nem szabad összetéveszteni: a nemzeti park védett terület, a nemzeti park igazgatóság pedig egy állami szerv!

A nemzeti park igazgatóságok állami természetvédelmi őrszolgálatot működtetnek az országos jelentőségű természeti területek és értékek megóvása érdekében. A helyi jelentőségű természeti területek és értékek károsításának megakadályozása céljából az önkormányzatoknak is lehetőségük van önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot fenntartani vagy önkormányzati természetvédelmi őrt alkalmazni.

föld napja

A természetvédelmi őrök igazoltatásra feljogosított hivatalos, hatósági jogkörökkel felruházott személyek. A köznyelvben ők a zöld rendőrök. Róluk bővebben az ikonra kattintva olvashatnak.

A természetben rajtuk kívül még találkozhatunk további hivatalos és közfeladatot ellátó személyekkel és polgári őrökkel. Ezek az erdészeti felügyelő, az erdész, erdőőr, vadászati felügyelő, a hivatásos vadász, mezőőr, a halászati őr és a hegyőr. A természet állami és társadalmi őrzéséről az Országos Természetőr Egyesület honlapján olvashatunk bővebben, a polgári segítők és a természetőrzés oldalakon.

Termeszet orei

NÉHÁNY SZÓ A TERMÉSZETVÉDELMI TÖRVÉNYRŐL

Néhány lényegi gondolatot kiemelve szeretnénk tájékoztatást adni a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényről.

1. § E törvény célja:
a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, ...
b) ... a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése.

A törvény hatálya
3. § (1) A törvény hatálya kiterjed valamennyi természeti értékre és területre, tájra, továbbá a velük kapcsolatos minden tevékenységre, ...
5. § (1) Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. ...

Fentiekből látszik, hogy a törvény hatálya kiterjed az ország teljes területére, hiszen természeti érték bárhol előfordulhat, nemcsak természeti területeken. A felelősségi kör is meghatározott, mert mindenkire nézve hatályos, legyen az természetes személy vagy jogi személyiségű szervezet.

A törvény kiemelkedő jelentősége abban áll a korábbi törvényekhez képest, hogy bevezeti a természeti értékek és természeti területek általános védelmét. Ebbe a kategóriába tartozik a tájvédelem, a vadon élő élővilág, a természeti területek, az élőhelyek, a földtani természeti értékek köre.

A természeti területek és értékek kiemelt oltalma, vagyis a hagyományos (szűkebb értelemben vett) természetvédelem a védetté nyilvánításon alapul.

22. § Kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében védetté kell nyilvánítani a tudományos, kulturális, esztétikai, oktatási, gazdasági és más közérdekből, valamint a biológiai sokféleség megőrzése céljából arra érdemes

 1. vadon élő szervezeteket, életközösségeiket, továbbá termő-, tartózkodó-, élőhelyeiket;
 2. régi hazai háziállat- és növényfajokat, fajtákat, változatokat;
 3. természetes, természetközeli tájakat, tájrészleteket;
 4. növénytelepítéseket, így különösen parkokat, arborétumokat, történelmi vagy botanikus kerteket és egyes növényeket, növénycsoportokat;
 5. élőállat gyűjteményeket;
 6. földtani képződményeket és alapszelvényeket, ásványokat, ásványtársulásokat, ősmaradványokat;
 7. védett ásványok, ősmaradványok jelentős lelőhelyeit;
 8. felszíni, felszínalaktani képződményt és barlangok felszínét;
 9. álló- és folyóvizeket, így különösen tavat, patakot, mocsarat;
 10. tipikus és ritka talajszelvényeket;
 11. természethez kötődő kultúrtörténeti emlékeket.

23. § (1) Természeti érték és terület kiemelt oltalma a védetté nyilvánítással jön létre.
(2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek ... minősülnek.
(5) Ha védett természeti érték, terület védelme csak különleges intézkedésekkel biztosítható, a természeti értéket, területet vagy annak egy részét fokozottan védetté kell nyilvánítani.

24. § (1) Természeti területet ... és más ... védelemre érdemes földterületet
a) országos jelentőségű terület esetén a miniszter
b) helyi jelentőségű terület esetén rendeletben a települési - Budapesten a fővárosi - önkormányzat nyilvánít védetté.

28. § (1) A védett természeti terület a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően lehet:
a) nemzeti park,
b) tájvédelmi körzet,
c) természetvédelmi terület,
d) természeti emlék.

Jelenleg Magyarországon 10 nemzeti park létesült. Ezek alfabetikus sorrendben a következők:
- Aggteleki NP,
- Balaton-felvidéki NP,
- Bükki NP,
- Duna-Dráva NP,
- Duna-Ipoly NP,
- Fertő-Hanság NP,
- Hortobágyi NP,
- Kiskunsági NP,
- Körös-Maros NP,
- Őrségi NP.
Összterületük 2015. december 31-én 480697,9 ha volt.

A tájvédelmi körzetek száma 39 db, 336874,9 ha, míg a természetvédelmi területek száma 170 db, 31083,1 ha, országos jelentőségű természeti emlék 88 db, 120,9 ha összterülettel. A helyi jelentőségű természetvédelmi területek száma 1772 db, összterületük 41,5 ha.

Nem szabad említés nélkül hagynunk a három nemzetközi elismerést kapott Európa Diplomás természetvédelmi területünket sem. Az egyik a már említett Ipolytarnóci Ősmaradványok TT, a másik kettő a Szénások fokozottan védett területe és a Tihanyi félsziget.

A VÉDETT TERÜLETEK LÁTOGATHATÓSÁGA

A védett természeti területeket látogathatóság szempontjából három kategóriába sorolják. Nyilvánvalóan valamennyi emberi tevékenység zavarólag hat az ott élő élőlényekre. Ennek károsító hatását mérséklendő vezették be a szigorításokat és jelöltek ki kisebb területeket a védett területekből, ahol a tájegységre jellemző élő és élettelen sajátosság összevontan megtalálható. Így az emberi zavarás csak kis pontban jelentkezik.

föld napja

Az ilyen területek az un. szabadon látogatható kategóriába esnek. Talán jó példa erre a Kiskunsági NP területén lévő Bugacpuszta, vagy a Hortobágyi NP egyes részei, melyeket a képen látható C-zóna feliratú táblával jelölnek: "Bemutató terület, belépőkártyával látogatható."

Az ilyen látogatóterületeken a népi élet, népművészet és hagyományok bemutatása céljából kiállításokat is létrehoznak. Ez a tevékenység a nemzeti park igazgatóságok egyik tevékenységi körébe is beletartozik.

föld napja

A következő kategória a korlátozottan látogatható terület. Itt élővilág-védelmi okokból korlátozhatják a látogatók számát, a látogatás időtartamát vagy időszakát, vagy magát a látogatható területet. Természetesen ezeket a korlátozásokat kombinált indokokkal is bevezethetik. Ilyen lehet például a vizes élőhelyeken a költési időszak, amikor a madarak fokozottan érzékenyek a zavarásra. Elhagyhatják a fészket, esetleg végleg feladhatják a költőhelyet. A képen látható B-zóna tábla felirata: "Csak vezetővel, vagy a kijelölt tanösvényeken látogatható."

föld napja

A legszigorúbb korlátozást az A-zóna jelenti. Itt a látogatást teljes mértékben megtiltják. A belépést csak a személyzetnek, esetlegesen kutatóknak engedélyezik.

A képen látható tábla a Kiskunsági NP területén található. Felirata: "Bioszféra rezervátum magterülete. Gazdasági hasznosítástól és egyéb emberi beavatkozástól mentesített terület. NEM LÁTOGATHATÓ!"

A bioszféra rezervátumok nemzetközileg kiemelkedő tudományos értékű területek, melyeket csak kutatás céljaira lehet használni. A rezervátumon belüli magterületek fokozottan védettek.

föld napja

Megemlítendők még a Natura 2000 területek, melyek nemzetközi jelentőségű területek, melyeket madárvédelmi vagy természet-megőrzési céllal hoztak létre. Ezeken a területeken korlátozott mértékben emberi tevékenység végezhető, de tekintettel kell lenni az ott élő veszélyeztetett növény- és állatvilág egyedeire, élőhelyére. Hazánkban a Natura 2000-es területek döntő többsége eleve védett természeti területre esik.

Az erdők területén, a védett és fokozottan védett természeti területeken való tartózkodás, sportolás, gyűjtés szabályait a JÁTÉKSZABÁLYOK fejezetben ismertetjük.