JÁTÉKSZABÁLYOK

A természetben tartózkodás, sportolás, gyűjtés és egyéb tevékenységek játékszabályai
Ezen az oldalon kigyűjtöttük az erdőtörvényből és a természetvédelmi törvényből azokat az előírásokat, amiket ismernie kell minden természetjárónak és kirándulónak, ha kimegy a természetbe. Azon jogszabályok kivonatos tartalmát adjuk közre, melyek a leggyakrabban végzett emberi tevékenységekre vonatkoznak az erdőterületeken, a védett és fokozottan védett területeken.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a weblap nem tudja naprakészen követni a jogszabályok állapotát! A hatályos változatok letölthetők az internetről.
A rövidítések az alábbiakat jelentik:
Tvt. = 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
Etv. = 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
Vtv. = 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
Htv. = 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Etv. 4. § (3) Védett természeti területen lévő erdő esetén e törvény rendelkezéseit a természet védelméről szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS

Etv. 91. § (1) Az erdőben - annak rendeltetésétől függetlenül - üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve, ha
a) más jogszabály azt korlátozza, vagy
b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte.
(2) Aki erdőben nem erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység céljából tartózkodik, az e törvény alkalmazásában az erdő látogatója.
(3) Az erdőgazdálkodó és az erdő tulajdonosa az erdő látogatójától a látogatásért díjat nem kérhet, azonban jogosult a ténylegesen felmerült kárának és költségének megtérítésére.
(4) Az erdő látogatója
a) az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat,
b) az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja.
Korlátozások:
Etv. 91. § (5) Üdülési, sportolási, illetőleg kirándulási célból - a kijelölt út kivételével - gyalogosan sem vehető igénybe
a) az erdősítés területe, amíg a rajtalévő faállomány a két méter átlagos magasságot el nem éri;
b) az erdőrezervátum magterülete.
Etv. 94. § (1) Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdő egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás
a) életet vagy testi épséget veszélyezteti, vagy
b) az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza.
(2) A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását.
Etv. 95. § (1) Az erdőgazdálkodó a turista-, lovagló- vagy a járműközlekedésre kijelölt utat érintő korlátozást köteles minden alkalommal az erdészeti hatóságnak előzetesen bejelenteni.
(2) Az erdőgazdálkodó mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól, ha a korlátozás azonnali elrendelésére az életet vagy testi épséget közvetlenül veszélyeztető állapot megszüntetésének érdekében kerül sor.
Etv. 96. § Az erdő látogatásának korlátozását a helyben szokásos módon kell kihirdetni, valamint figyelmeztető táblák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelő tájékoztatásról.

nemzeti park természetvédelmi körzet termeszetvedelem terület

fokozottan védett természetvédelmi terület

Tvt. 37. § (2) Védett természeti területen vagy annak meghatározott részén a közlekedést és a tartózkodást, az (1) bekezdésben foglalt kivétellel - ha a védelem érdekei szükségessé teszik - a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja.

Tvt. 40. § (1) Fokozottan védett természeti területre történő belépéshez - a jelzett turistautak és tanösvények kivételével - a felügyelőségnek az igazgatóság szakértői véleményének figyelembevételével kiadott engedélye szükséges. A külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyek - feladatuk ellátásához szükséges mértékben - engedély nélkül beléphetnek.

LOVAGLÁS ÉS JÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ KÖZLEKEDÉS

Etv. 92. § (1) Az erdőben lovagolni, illetőleg járművel közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad. (Itt említjük meg, hogy a kerékpár is jármű!)
(2) Erdőben lovaglásra, valamint járműközlekedésre utat az erdőgazdálkodó javaslata alapján vagy harmadik fél kezdeményezése esetén az erdőgazdálkodó egyetértésével az erdészeti hatóság jelöl ki.
(3) Az erdészeti hatóság a kijelölést az út műszaki tulajdonságaihoz igazodva egyes járműfajtákra korlátozhatja.
(4) Az erdőben lovaglásra, valamint járműközlekedésre kijelölt utat mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
(5) Amennyiben lovagló- és kerékpárút kijelölésére sor kerül, állami erdőben a közérdek fokozott érvényesülése érdekében törekedni kell a regionálisan is összefüggő erdei lovagló és kerékpáros útvonal hálózat kijelölésére.
Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a jogszabályi besorolás szerint a kerékpár is jármű!

nemzeti park természetvédelmi körzet termeszetvedelem terület

Tvt. 38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen
j) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével.

GYŰJTÉS

Etv. 61. § (1) Tilos erdőben
b) bármilyen hulladékot elhelyezni;
c) élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő lombot levágni (kivéve a minőségi törzsnevelést elősegítő nyesést), mohát gyűjteni.
(2) Tilos az erdő látogatójának - a munkavégzésre jogosultakon kívül - motorfűrészt, 500 g-nál nagyobb fejtömegű fejszét, 30 cm-nél nagyobb vágólap hosszúságú kézifűrészt magánál tartani a közforgalom előtt meg nem nyitott erdei utakon és az erdőben.
Etv. 69. § (6) Az erdei életközösség védett fajai fennmaradásának és fejlődésének biztosítása érdekében az erdészeti hatóság - hivatalból vagy a természetvédelmi hatóság megkeresése alapján - korlátozza vagy megtiltja erdőben a cserjék kitermelését, az elhalt, fekvő fa és gally, valamint élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtését.
(7) Az erdőgazdálkodó köteles tűrni - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az egyéni szükségletet meg nem haladó gomba, vadgyümölcs, gyógynövény állami erdőben való gyűjtését.

nemzeti park természetvédelmi körzet termeszetvedelem terület

Tvt. 38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:
a) kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi;
Tvt. 42. § (1) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
Tvt. 43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
Összegezve: mindent a szemnek, semmit a kéznek!
A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajok, a fokozottan védett barlangok jegyzékét a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet tartalmazza.

TÁBOROZÁS, SPORTRENDEZVÉNY

Etv. 93. § (1) Az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdőben:
a) huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá sátrat felverni;
b) turistaútvonalat kijelölni és létesíteni;
c) turisztikai berendezést, létesítményt építeni és fenntartani;
d) ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni;
e) e törvényben külön nem nevesített sportversenyt rendezni.
(2) Erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet.
(6) Turista útvonalat jól láthatóan, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint jelzéssel kell megjelölni, és nyilván kell tartani.

nemzeti park természetvédelmi körzet termeszetvedelem terület

Tvt . 38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:
i) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához;

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
Védett vagy fokozottan védett természeti területen hatósági engedélyhez kötött, a jogszabályban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos eljárás: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdésének i) pontja:
9.1. versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat érintő verseny rendezéséhez 500 fő felett 80 000 Ft
9.2. 500 fő felett kizárólag külterületen zajló tömegsportesemények rendezéséhez 80 000 Ft
9.3. kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatása: 36 000 Ft

KUTYASÉTÁLTATÁS

Csak pórázon!
Vtv. 30. § (3) A vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében - a vad elfogására, elejtésére megengedett vadászati eszközzel - elfoghatja vagy elejtheti
a) a vadat űző kutyát, ha a vad sérelme másként nem hárítható el, illetve
b) fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása céljából a kutyát vagy macskát, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a felismerhető jellel ellátott, rendeltetésüknek megfelelően alkalmazott vadászkutyára, valamint a vakvezető kutyára.

HORGÁSZÁS

Az adott halászati vízterület halászati jogának jogosultja engedélyével lehet végezni.
Állami halászjegy vagy horgászjegy, napijegy szükséges, amit a halászati őr jogosult ellenőrizni.
Htv. 1. § (3) Természetvédelmi oltalom alatt álló hal és más hasznos víziállat esetében e törvény rendelkezéseit a természet védelméről szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

nemzeti park természetvédelmi körzet termeszetvedelem terület

Tvt . 38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:
h) horgászathoz;

BARLANGÁSZÁS

Mivel Magyarországon minden barlang védett, ezért a barlangok látogatásának szabályait az alábbi miniszteri rendelet írja le:

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről

12. § (1) Az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt barlangok és a lezárt barlangok látogatásához.
13. § (1) A 12. § (1) bekezdése alá tartozó barlangban (barlangszakaszban) történő látogatáshoz az kaphat vagyonkezelői hozzájárulást, aki vagy akinek a túravezetésért felelős személye rendelkezik barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető képzettséggel, és a tervezett túrát is ő vezeti (a továbbiakban: barlangi túravezető).
(5) A látogatás kizárólag a hozzájárulásban rögzített útvonalon és létszámmal, az abban foglalt természetvédelmi feltételek és korlátozások betartásával történhet.
(6) A barlangi túravezető kötelezettsége:
a) a barlangba történő leszállás előtt … meggyőződni arról, hogy a túrán részt venni kívánó személy fizikai és mentális állapota, technikai felkészültsége … megfelel-e,
b) a résztvevők számára a tervezett barlangtúrával kapcsolatos természetvédelmi, biztonságtechnikai, élet- és balesetvédelmi szabályokról a szükséges tájékoztatást megadni, a szabályok, előírások megszegése esetén az elkövető figyelmét felhívni azok betartására,
c) tájékoztatást adni az általa tervezett túraútvonal nehézségeiről és veszélyeiről,
d) a barlangtúra teljes időtartama alatt gondoskodni a jogszabályban, látogatási hozzájárulásban, továbbá a barlangi túrázás szakmai szabályaiban foglalt előírások betartásáról,
e) a barlangtúrát úgy lebonyolítani, hogy az a barlang természetes állapotában … változást ne idézzen elő, … vizeit és levegőjét ne szennyezze, élővilágát ne zavarja,
f) biztonsági okból vagy bármely a barlangtúrán részt vevő személy kérésére a barlangtúrát könnyebbé módosítani, vagy a legrövidebben befejezni,
(7) A barlangi túravezető a barlangba történő leszállás előtt jogosult a barlangi túrán részt venni kívánó személyt - ha a … meghatározott feltételeknek nem felel meg - a barlangtúrán való részvételből kizárni, a barlangtúra során pedig az … előírások megsértése miatt a barlangtúrát a legrövidebben befejezni.
(8) A barlangtúrán mindenki saját felelősségére vesz részt, de a túravezető felelős … az élet- és balesetvédelmi, biztonságtechnikai szabályok betartásáért.